Witamy w Pro Femina w rejestracji online dostępne są wyłącznie wizyty ginekologiczne i usg wykonywane przez radiologa, NA USG W CIĄŻY PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE 885 44 10 15, 58 78 10 336

Nowe konto pacjenta  Klauzula Informacyjna dla Pacjentów PRO FEMINA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Indywidualnych Praktyk Lekarskich, Pl. Kaszubski 8/401, 81-350 Gdynia. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rejestracja@profemina.pl, telefonicznie pod numerem 602 692 052 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e- mai: gabinet@profemina.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Dane osobowe są przez Panią/Pana podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez info linię.W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

  Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pani/Pana dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e- mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej(np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). Dane osobowe Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku prowadzoną przez niego działalnością.

  Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez czas wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopad 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pani/Panu lub osobie przez Panią/Pana upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodzie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy a administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych -uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO

  -sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  -usunięcie Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

  -ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art.18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

  -przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pni/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku określonych w art. 21 RODO.


  Przysługuje Pni/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  PL
  Pomoc Regulamin Polityka prywatności Nie posiadasz konta?